Vår verksamhet och mål

Föreningens mål

FSDB StockholmGotlandska arbeta för att bryta den isolering som kan följa av funktionshindret dövblindhet samt främja kontakter såväl mellan personer med dövblindhet som mellan personer med dövblindhet och övriga människor.

Dövblindhet utgör alltid ett hot mot mellanmänsklig kommunikation och interaktion. Bristande tillgång till information i alla former och svårigheter att kunna orientera sig fritt och självständigt är ytterligare några av många konsekvenser som påverkar möjligheten för personer med dövblindhet att kunna leva ett aktivt liv och känna delaktighet. För individen med dövblindhet och de närstående handlar det om genomgripande förändringar i vardagen och i livet i stort


Det mesta i samhället bygger på att man ser och hör. Det krävs därför specifika anpassningar från samhällets sida, till exempel kunskaper om dövblindhet, tillgång till dövblindtolkar, ledsagare och assistenter, färdtjänst, anpassad teknik, tillgängliga miljöer, möjligheter att kunna ta del av information, möjligheter att kunna ha ett arbete eller sysselsättning och en meningsfull fritid.Utan dessa anpassningar blir isoleringen total för många personer med dövblindhet.
Det är en daglig kamp för många personer med dövblindhet att få ha ett drägligt liv. För många är det en ständig kamp för att få ha en fungerande vardag. Men kampen medför tyvärr ofta allvarliga konsekvenser såsom psykisk ohälsa som depressioner, ångest samt fysisk ohälsa då man blir isolerad i bostaden utan att kunna ta sig någonstans.Många har även en svår ekonomisk situation då man inte lyckats komma ut i arbetslivet och det medför då att man endast har en låg sjukersättning.Livskvalitén kan därför bli mycket kraftigt försämrad på många olika sätt.

Föreningen har två huvudsakliga fokusområden. Det ena är att vara en mötesplats där medlemmar kan samlas för att utbyta erfarenheter, hitta nya kontakter, delta i olika aktiviteter inom olika områden såsom kultur, samhälle, studiebesök, föreläsningar, friskvårdsaktiviteter, social samvaro och mycket mer.Det andra fokusområdet är att arbeta med intressepolitiska frågor för att på lång sikt uppnå våra övergripande mål som är full delaktighet, jämlikhet, självständighet och själv-bestämmande för personer med dövblindhet på alla områden isamhället.

Föreningen vill också minska de hinder som gör det svårt för oss att vara aktiva och delaktiga i samhällslivet och vi vill hjälpa till att bygga upp resurser som stödjer personer med dövblindhets förmåga att leva ett självvalt liv. För att nå denna målsättning behöver vi klart kunna uttrycka våra behov och samverka med andra organisationer och verksamheter.

I Stockholm och Gotlandär FSDB den enda ideella föreningen som arbetar för att tillvarata personer med dövblindhets intressen. Föreningenär nödvändig som en pådrivande kraft i ett långsiktigt politiskt arbete.

Bilaga: Föreningens mål (.docx)