Föreningens historia

Föreningens historia och mål

Hur det hela började…

Det hela började med en diskussion på en regionalträff på Ågestagården i Farsta helgen 19-21 september 1986. Den 25 oktober samma år samlades 24 aktiva medlemmar på Folkets hus vid Norra Bangatan för att bilda FSDB Stockholms kontaktklubb.

Interimstyrelsen bestod av Sigrid Enterlöv, Mona-Britt Johansson (idag Broberg), Stig Ohlson och Rolf Eriksson. Det blev den fjärde kontaktklubben efter NORP-klubben (idag FSDB Väst), Norrbotten (idag FSDB Nord) och Västernorrland (idag FSDB Mitt).

Kontaktklubben fick ett startbidrag från FSDB på 5 000 kr. På klubbens första årsmöte 1987 gav SFSL (Synskadades förbund i Stockholms län), nuvarande SRF Stockholm och Gotlands län, ett bidrag på 10 000 kr. Medlemsavgiften fastställdes till 20 kr.

Man hade äldre- och yngreråd mellan 1992 och 1997. Syftet var att öka intresset bland medlemmarna att jobba i föreningen och att uppmuntra medlemmarna att delta i olika aktiviteter. Äldrerådet kom i gång december 1992 och anordnade aktiviteter för medlemmar över 65 år.

Yngrerådet startade i september 1993 och anordnade aktiviteter för medlemmar under 65 år.

Namnbyte

Vid årsmötet 1993 beslöts att föreningen skulle byta namn från FSDB:s kontaktklubb i Stockholms län till FSDB Stockholms län. Det ledde också till att föreningens medlemstidning Klubbnytt bytte namn till Handihand. Detta år fick föreningen också sin logotyp, db-märket med tre kronor.

Stödjande medlemmar kunde ingå i styrelsen tills årsmötet 1993 beslöt att stadgarna skulle ändras så att endast dövblinda aktiva medlemmar kunde sitta i styrelsen.

I april 1993 inrättades ett kansli med Björn Broberg i SRF-huset på Sandsborgsvägen 52. Mellan 1994 och 2005 fanns kansliet på Sandsborgsvägen 44. Rolf Eriksson stod även till föreningens förfogande en dag i veckan.

Namnbyte igen

Den 1 november 2005 bytte föreningen namn för tredje gången. Denna gång från FSDB Stockholms län till FSDB Stockholms och Gotlands län.

Äldre- och yngrerådet ersattes i slutet av 1997 av programgruppen, efter att äldrerådet sänt in en motion till årsmötet 1995. När Dövblindas Aktivitetshus, DBA, drog i gång så lades programgruppen ned, och mycket av FSDB Stockholms medlemsaktiviteter övertogs av DBA.

Dövblindas Aktivitetshus

År 2000 började fröet till Dövblindas Aktivitetshuset sås då man bildade en arbetsgrupp, ”AB-huset”. Arbetsgruppen skulle arbeta med en vision om en daglig verksamhet för dövblinda. Under 2001 uppvaktades finansborgarrådet Kristina Axén Olin i Stockholms stadshus, och i slutet av året beviljades föreningen 200.000 kronor av socialtjänstförvaltningen för att kartlägga behovet av en sådan verksamhet.

Bittan Martinell fick uppdraget att göra kartläggningen, starta verksamheten och anställa personal. Man sökte lämpliga lokaler, och tanken var att denna verksamhet skulle finnas i samma byggnad som det blivande Stödteamet (se information om Dövblind-teamet längre ner). Dock skulle båda verksamheterna ha separata ingångar av sekretesskäl.

Efter en lång tid av förberedelser och planering kunde Dövblindas Aktivitetshus, kallat DBA, i september 2004 äntligen slå upp portarna i Norrtulls sjukhus. Den 22 februari 2005 kunde DBA officiellt invigas.

DBA drevs de tre första åren som ett projekt. Från och med 2007 tog FSDB Stockholms och Gotlands län över DBA och verksamheten blev permanent.

År 2014 fick föreningen information om att fastigheten Norrtulls sjukhus skulle säljas och bli en skola. DBA blev erbjudna att stanna kvar i lokalerna men ombyggnaderna påverkade verksamheten så mycket så det blev hälsofarligt för medlemmarna och omöjliggjorde för personalen att arbeta där. Det skulle även bli drastiska förändringar i utomhusmiljön efter ombyggnationen så det skulle inte bli tillgängligt för personer med dövblindhet att ta sig till och från DBA. Det innebar att DBA var tvungna att flytta.

Då flytten kom väldigt hastigt inpå så blev det bråttom att hitta nya lokaler till föreningen. Den akuta lösningen blev att flytta till Gotlandsgatan 44 där föreningen numera hyr lokaler av Synskadades bostadsstiftelse för kansliet. För medlemsverksamheten så hyr man lokaler av SRF Stockholms och Gotlands län, de så kallade Gotlandssalen.

Det finns fortfarande en stor önskan om att ha egna lokaler och förhoppningen är att det en dag blir så igen.

Flytten innebar även att DBA, Dövblindteamet och Tolkcentralen splittrades vilket var väldigt olyckligt.

Dövblindteamet

Den 1 juli 2001 blev det sämre för dövblinda, men det som hände skulle senare ändå leda till goda nyheter. Då slopades dövblindkonsulenterna och Specialpedagogiska institutet övertog verksamheten. Specialpedagoger ersatte dövblindkonsulenterna. Protester skrevs till dåvarande socialminister Lars Engqvist och dåvarande utbildningsminister Ingegerd Wärnersson, som lovade att titta på saken.

Men det blev i alla fall startskottet för planeringen för en enhet för dövblinda i Stockholms län. All kompetens för rehabilitering och diagnostik var spridd och det fungerade inte så bra. Därför tog tidigare dövblindkonsulenten Anita Dath kontakt med FSDB Stockholms styrelse och föreslog ett samarbete för att skapa ett stödteam. Målsättningen var att rehabilitering och diagnostik ska finnas samlat under ett tak. Man bildade en arbetsgrupp, kallad Rehab-gruppen. Man gjorde en skrivelse till landstinget, och det var lite segt ett tag, innan det lossnade. Erik Östberg fick i uppdrag att utreda behovet och lämna rapporten till landstinget.

När landstinget gav klartecken, så anställdes Anita Dath som enhetschef för Dövblindteamet, som verksamheten slutligen kom att kallas för. Dövblindteamet fick sina lokaler i Norrtulls sjukhus, samma byggnad som DBA, men med separata ingångar. Verksamheten permanentades under februari 2004 och invigdes officiellt mars 2006. Liknande verksamheter bildades också i Region Västra Götaland, Region Skåne och Örebro län.

Dövblindteamet finns numera på Sabbatsbergs sjukhus.

Bilaga: Föreningens historia (.docx)