Stadgar

Föreningen Sveriges Dövblinda

Stockholms och Gotlands län

Antagna den 25 oktober 1986
Senast ändrade 29 augusti 2020

§ 1 Namn och syfte
§ 1.1 Föreningens namn
Föreningen är ansluten till Förbundet Sveriges Dövblinda.

FSDB Stockholm Gotland bildades den 25 oktober 1986 och är en sammanslutning av personer med dövblindhet i Stockholm och Gotland.
§ 1.2 Definition
Dövblindhet är en kombination av både syn- och hörselnedsättning. Det begränsar en persons aktiviteter och inskränker full delaktighet i sådan grad att omgivningen och samhället behöver underlätta med specifika serviceinsatser, miljömässiga förändringar och/eller tekniska lösningar.

§ 1.3 Föreningens syfte
FSDB Stockholm Gotland är en regional intresseorganisation av personer med dövblindhet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

FSDB Stockholm Gotland ska utifrån principen om alla människors lika värde arbeta för rätten till full delaktighet, jämlikhet, självständighet och självbestämmande för personer med dövblindhet på alla områden i samhället.

FSDB Stockholm Gotland ska också arbeta för att bryta den isolering som kan följa av funktionshindret dövblindhet samt främja kontakter såväl mellan personer med dövblindhet som mellan personer med dövblindhet och andra människor.

§ 2 Medlemskap
Föreningen består av röstberättigade och stödjande medlemmar.

§ 2.1 Röstberättigad medlem
En person med dövblindhet enligt definitionen i § 1.2 kan bli röstberättigad medlem i FSDB Stockholm Gotland, där han eller hon är folkbokförd. En person som är nära anhörig och företräder ett barn med dövblindhet enligt definitionen i § 1.2 som inte kan föra sin egen talan kan också bli röstberättigad medlem i FSDB Stockholm Gotland där han eller hon är folkbokförd.
Ansökan om medlemskap prövas av den regionala föreningens styrelse, av Föräldrarådets styrelse eller av DBU:s styrelse.

§ 2.2 Stödjande medlem
En person som är intresserad av FSDB:s verksamhet och som vill stödja förbundets syfte enligt § 1.3 kan bli stödjande medlem i FSDB Stockholm Gotland och eller flera av de regionala föreningarna.

§ 2.3 Utträde
Begäran om utträde ur föreningen ska ske skriftligt till föreningens styrelse.

§ 2.4 Uteslutning
En medlem som genom sitt handlande eller uttalande uppenbart skadar föreningen eller förbundet, kan bli varnad och uteslutas ur FSDB Stockholm Gotland. Beslut om uteslutning fattas av förbundsstyrelsen på förslag av regional förening eller sektion.

§ 3 Medlemsavgift
Varje medlem betalar årligen sin medlemsavgift till förbundets plusgirokonto senast den 28 februari.
Medlemsavgiften består av två avgifter – en avgift till förbundet och en avgift till FSDB Stockholm Gotland.
Förbundets kongress beslutar om båda avgifterna.
Medlem som under året, trots påminnelse, inte har betalat medlemsavgiften, anses inte vara intresserad av fortsatt medlemskap och kan strykas ur medlemsregistret.

§ 4 Årsmöte
§ 4.1 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas varje år före den 30 april. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret utifrån styrelsens framlagda verksamhetsberättelse, ekonomiska redovisning och revisorernas rapport.

Årsmötet kan endast besluta om ärenden som finns upptagna i kallelsens dagordning. Andra ärenden ska hänskjutas till styrelsen för beredning.

§ 4.2 Extra årsmöte
Extra årsmöte för behandling av ett visst ärende ska hållas då styrelsen anser det vara befogat eller då revisorerna eller minst en tredjedel av de röstberättigade medlemmarna begär det.

§ 4.3 Tid och plats
Tid och plats för årsmöte bestäms av styrelsen.

§ 4.4 Kallelse
Kallelse till ordinarie årsmöte ska sändas ut senast två månader före mötet. Kallelse till extra årsmöte ska sändas ut senast 14 dagar före mötet.

Möteshandlingar skall göras tillgängliga senast två veckor före mötet och sändas ut enligt riktlinjer fastställda av årsmöte eller medlemsmöte.

§ 4.5 Dagordning
Dagordning för årsmötet ska vara enligt följande:
§ 1. Årsmötets öppnande
§ 2. Fastställande av röstlängd
§ 3. Årsmötets utlysande
§ 4. Val av mötesfunktionärer
a. Årsmötets ordförande
b. Årsmötets sekreterare
c. Två protokolljusterare tillika rösträknare
§ 5. Fastställande av nomineringstids utgång samt antal ledamöter i styrelsen
§ 6. Årsredovisning
§ 7. Revisionsberättelse
§ 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
§ 9. Fastställande av arvoden till funktionärer
§ 10. Behandling av propositioner
§ 11. Behandling av motioner
§ 12. Val av ordförande (vartannat år)
§ 13. Val av två till tre styrelseledamöter på två år
§ 14. Val av revisorer och ersättare
§ 15. Val av valberedning tre personer samtliga röstberättigade varav en sammankallande
§ 16. Val av ombud till FSDB kongress (det år det är kongressår)
§ 17. Avslutning

§ 4.6 Motioner
Röstberättigade medlemmar har rätt att lämna in motioner till föreningens årsmöte. Motioner ska sändas till styrelsen minst fyra veckor före mötet. Styrelsen lämnar förslaget till årsmötet tillsammans med sitt eget yttrande.
Motioner som inkommer för sent behandlas inte.

§ 4.7 Rösträtt vid årsmöte
Varje närvarande röstberättigad medlem har en röst vid årsmötet. Stödjande medlemmar har yttranderätt och förslagsrätt. Styrelseledamöter har inte förslags- eller rösträtt vid beslut om ansvarsfrihet eller i frågor som rör styrelsens förvaltning.
§ 4.8 Ordförande vid årsmöte
Årsmötet utser ordförande för mötet. En styrelseledamot får inte leda förhandlingarna vid beslut om ansvarsfrihet eller i frågor som rör styrelsens förvaltning.

§ 4.9 Omröstning vid årsmöte
Alla beslut fattas med enkel majoritet och öppen omröstning. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Vid behov kan en medlem begära sluten omröstning.

§ 5 Val av styrelse och ombud
§ 5.1 Ordförande
Ordförande väljs av årsmötet på två år. Ordföranden ska vara röstberättigad medlem med dövblindhet.

§ 5.2 Ledamöter
Fyra till sex ledamöter väljs av årsmötet på två år. Hälften av ledamöterna ska väljas två år i taget. Årsmötet fattar beslut om antal ledamöter innan styrelsevalet sker.

§ 5.3 Ombud vid kongressen
Vid val av ombud till förbundets kongress kan endast röstberättigade medlemmar utses. Ombuden väljs av årsmötet och får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen.

§ 5.4 Anställd personal
Personer som är anställda inom FSDB Stockholm Gotland och som samtidigt är röstberättigad medlem har ej förslags- eller rösträtt vid årsmöte och extra årsmöte utan enbart sakupplysningsrätt.

Personer som är anställda inom FSDB Stockholm Gotland kan inte heller väljas till förtroendeuppdrag inom föreningen samt kan ej utses som ombud till förbundets kongress.

§ 6 Medlemsmöte
§ 6.1 Ordinarie medlemsmöte
Föreningen håller ordinarie medlemsmöte så många gånger per år som årsmöte, medlemsmöte eller styrelsen beslutat. Tid och plats för medlemsmöte bestäms av styrelsen. Kallelse till ordinarie medlemsmöte ska sändas ut senast två månader före mötet.

Möteshandlingar skall göras tillgängliga senast två veckor före mötet och sändas ut enligt riktlinjer fastställda av årsmöte eller medlemsmöte.

Medlemsmötet kan enbart besluta i frågor som finns uppsatta på dagordningen eller som mötet beslutat ta upp till behandling. Medlemsmötet kan endast besluta i ekonomiska frågor om de upptagits i den utskickade dagordningen.

§ 6.2 Motioner
Röstberättigade medlemmar har rätt att lämna in motioner till föreningens medlemsmöte. Motioner ska sändas till styrelsen minst fyra veckor före mötet. Styrelsen lämnar förslaget till medlemsmötet tillsammans med sitt eget yttrande.

§ 6.3 Rösträtt vid medlemsmöte
Varje närvarande röstberättigad medlem har en röst vid medlemsmötet. Stödjande medlemmar har yttranderätt och förslagsrätt.
Personer som är anställda inom FSDB Stockholm Gotland och som samtidigt är röstberättigad medlem har ej förslags- eller rösträtt utan enbart sakupplysningsrätt.

§ 6.4 Ordförande vid medlemsmöte
Ordförande för mötet är styrelsens ordförande eller den medlemsmötet utser.

§ 6.5 Omröstning vid medlemsmöte
Alla beslut fattas med enkel majoritet och öppen omröstning. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Vid behov kan en medlem begära sluten omröstning.
§ 7 Styrelse
§ 7.1 Styrelsens uppgift
Styrelsen ansvarar för föreningens förvaltning och verksamhet.

§ 7.2 Styrelsens sammansättning
Styrelsen ska bestå av fem till sju ledamöter, inklusive ordförande. Samtliga ledamöter ska vara röstberättigade medlemmar. Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna, inklusive ordförande eller vice ordförande, är närvarande.

§ 7.3 Konstituering
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Sekreterare och kassör kan utses utanför styrelsen.

§ 7.4 Styrelsens sammanträden
Styrelsen sammanträder efter inbördes överenskommelse eller när revisorerna begär det.

§ 8 Valberedning
Årsmötet väljer en valberedning. Valberedningen ska bestå av tre personer, samtliga röstberättigade medlemmar. Årsmötet utser en sammankallande.
Personer som är anställda inom FSDB Stockholm Gotland kan inte väljas in i föreningens valberedning.

§ 9 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är lika med kalenderår.

§ 10 Revision
Årsmötet utser två revisorer, varav en är auktoriserad, samt 2 ersättare, varav en är auktoriserad. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper samt lämna skriftlig rapport till årsmötet.
Personer som är anställda inom FSDB Stockholm Gotland kan inte utses till revisor inom föreningen.
§ 11 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av de personer som styrelsen utser, två i förening.

§ 12 Ändring av stadgar
Beslut om ändring av normalstadgar fattas av FSDB:s kongress. Beslut om ändring av övriga stadgepunkter fattas av den regionala föreningens årsmöte och är giltigt om förslaget tillstyrkts av minst två tredjedelar av de röstande vid ordinarie årsmöte eller extra årsmöte.

Om enbart enkel majoritet erhålls, krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte.

§ 13 Upplösning
För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte. Beslutet måste fattas med tre fjärdedels majoritet, vid båda mötena.

Eventuella tillgångar ska överföras till Förbundet Sveriges Dövblinda och användas till verksamhet för personer med dövblindhet inom FSDB Stockholm Gotlands verksamhetsområde.

Om förbundet FSDB inte existerar ska tillgångarna överlämnas till en närstående organisation som är villig att förvalta dem till förmån för personer med dövblindhet inom föreningens verksamhetsområde. Årsmötet fattar beslut vilken närstående organisation som får uppdraget.