Stadgar

Föreningen Sveriges Dövblinda

Stockholms och Gotlands län

Antagna den 25 oktober 1986

Senast ändrat på årsmötet 14 april 2018

§ 1 Namn och syfte

§ 1.1 Föreningens namn

Regionföreningen är ansluten till Förbundet Sveriges Dövblinda.

Föreningen Sveriges Dövblinda Stockholms och Gotlands län bildades den 25 oktober 1986 och är en sammanslutning av personer med dövblindhet i Stockholms län och Gotlands län.

§ 1.2 Definition

Dövblindhet är en kombination av både syn- och hörselnedsättning. Det begränsar en persons aktiviteter och inskränker full delaktighet i sådan grad att omgivningen och samhället behöver underlätta med specifika serviceinsatser, miljömässiga förändringar och/eller tekniska lösningar.

§ 1.3 Föreningens syfte

Föreningen Sveriges Dövblinda Stockholms och Gotlands län är en regional intresseorganisation av personer med dövblindhet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningen Sveriges Dövblinda Stockholms och Gotlands län ska utifrån principen om alla människors lika värde arbeta för rätten till full delaktighet, jämlikhet, självständighet och självbestämmande för personer med dövblindhet på alla områden i samhället.

Föreningen Sveriges Dövblinda Stockholms och Gotlands län ska också arbeta för att bryta den isolering som kan följa av funktionshindret dövblindhet samt främja kontakter såväl mellan personer med dövblindhet som mellan personer med dövblindhet och övriga människor.

  • 2 Medlemskap

Föreningen består av röstberättigade och stödjande medlemmar.

  • 2.1 Röstberättigad medlem

En person med dövblindhet enligt definitionen i § 1.2 kan bli röstberättigad medlem i Föreningen Sveriges Dövblinda Stockholms och Gotlands län, om han eller hon är folkbokförd där. En person som är nära anhörig och företräder ett barn med dövblindhet enligt definitionen i § 1.2 kan också bli röstberättigad medlem i Föreningen Sveriges Dövblinda Stockholms och Gotlands län om han eller hon är folkbokförd där.

Ansökan om medlemskap prövas av den regionala föreningens styrelse, av Föräldrarådets styrelse eller av DBU:s styrelse.

  • 2.2 Stödjande medlem

En person som är intresserad av FSDB:s verksamhet och som vill stödja förbundets syfte enligt § 1.3 kan bli stödjande medlem i Föreningen Sveriges Dövblinda Stockholms och Gotlands län och andra regionala föreningar.

  • 2.3 Utträde

Begäran om utträde ur föreningen ska ske skriftligt till föreningens styrelse.

  • 2.4 Uteslutning

En medlem som genom sitt handlande eller uttalande uppenbart skadar föreningen eller förbundet, kan efter prövning av föreningens styrelse och i samråd med förbundsstyrelsen, uteslutas ur Föreningen Sveriges Dövblinda Stockholms och Gotlands län.

  • 3 Medlemsavgift

Varje medlem betalar årligen sin medlemsavgift till förbundets plusgirokonto senast den 28 februari.

Medlemsavgiften består av två avgifter – en avgift till förbundet och en avgift till Föreningen Sveriges Dövblinda Stockholms och Gotlands län.

Förbundets kongress beslutar om båda avgifterna.

Medlem som under året, trots påminnelse, inte har betalat medlemsavgiften, anses inte vara intresserad av fortsatt medlemskap och kan strykas ur medlemsregistret.

 

§ 4 Årsmöte

§ 4.1 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas varje år före den 30 april. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret utifrån styrelsens framlagda årsredovisning, ekonomiska redovisning och revisorernas rapport.

Årsmötet kan endast besluta om ärenden som finns upptagna i kallelsens dagordning. Andra ärenden ska hänskjutas till styrelsen för beredning.

§ 4.2 Extra årsmöte

Extra årsmöte för behandling av ett visst ärende ska hållas då styrelsen anser det vara befogat eller då revisorerna eller minst en tredjedel av de röstberättigade medlemmarna begär det.

§ 4.3 Tid och plats

Tid och plats för årsmöte bestäms av styrelsen.

§ 4.4 Kallelse

Kallelse till ordinarie årsmöte ska sändas ut senast två månader före mötet. Kallelse till extra årsmöte ska sändas ut senast 14 dagar före mötet.

Möteshandlingar till ordinarie årsmöte skall göras tillgängliga senast två veckor före mötet Och sändas ut enligt riktlinjer fastställda av årsmöte eller medlemsmöte. Möteshandlingar till extra årsmöte skall göras tillgängliga senast en vecka före mötet Och sändas ut enligt riktlinjer fastställda av årsmöte eller medlemsmöte.

§ 4.5 Motioner

Röstberättigade medlemmar har rätt att lämna in motioner till föreningens årsmöte. Motioner ska sändas till styrelsen minst fyra veckor före mötet. Styrelsen lämnar förslaget till årsmötet tillsammans med sitt eget yttrande.

§ 4.6 Rösträtt vid årsmöte

Varje närvarande röstberättigad medlem har en röst vid årsmötet. Stödjande medlemmar har yttranderätt och förslagsrätt. Styrelseledamöter har inte förslags- eller rösträtt vid beslut om ansvarsfrihet eller i frågor som rör styrelsens förvaltning.

Personer som är anställda inom FSDB Stockholms och Gotlands län och som samtidigt är röstberättigad medlem har ej förslags- eller rösträtt utan enbart sakupplysningsrätt.

§ 4.7 Ordförande vid årsmöte

Årsmötet utser ordförande för mötet. En styrelseledamot får inte leda förhandlingarna vid beslut om ansvarsfrihet eller i frågor som rör styrelsens förvaltning.

§ 4.8 Omröstning vid årsmöte

Alla beslut fattas med enkel majoritet och öppen omröstning. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Vid behov kan en medlem begära sluten omröstning.

§ 5 Val av styrelse och ombud

§ 5.1 Ordförande

Ordförande väljs av årsmötet på två år. Ordföranden ska vara röstberättigad medlem.

§ 5.2 Ledamöter

Fyra till sex ledamöter väljs av årsmötet på två år. Hälften av ledamöterna ska väljas två år i taget. Årsmötet fattar beslut om antal ledamöter innan styrelsevalet sker.

  • 5.3 Ombud vid kongressen

Vid val av ombud till förbundets kongress kan endast röstberättigade medlemmar utses. Ombuden väljs av årsmötet och får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen.

§ 5.4 Anställd personal

Personer som är anställda inom FSDB Stockholms och Gotlands län kan inte väljas till förtroendeuppdrag inom föreningen samt kan ej utses som ombud till förbundets kongress.

 

§ 6 Medlemsmöte

§ 6.1 Ordinarie medlemsmöte

Förenigen håller ordinarie medlemsmöte så många gånger per år som årsmöte, medlemsmöte eller styrelsen beslutat.

Medlemsmötet kan besluta i frågor som finns på dagordningen eller som mötet beslutat ta upp till behandling. Medlemsmötet kan endast besluta i ekonomiska frågor om de upptagits i den utskickade dagordningen.

§ 6.2 tid och plats

Tid och plats för medlemsmöte bestäms av styrelsen.

§ 6.3 Kallelse

Kallelse till ordinarie medlemsmöte ska sändas ut senast två månader före mötet.

Möteshandlingar skall göras tillgängliga senast två veckor före mötet Och sändas ut enligt riktlinjer fastställda av årsmöte eller medlemsmöte.

§ 6.4 Motioner

Röstberättigade medlemmar har rätt att lämna in motioner till föreningens medlemsmöte. Motioner ska sändas till styrelsen minst fyra veckor före mötet. Styrelsen lämnar förslaget till medlemsmötet tillsammans med sitt eget yttrande.

§ 6.5 Rösträtt vid medlemsmöte

Varje närvarande röstberättigad medlem har en röst vid medlemsmötet. Stödjande medlemmar har yttranderätt och förslagsrätt.
Personer som är anställda inom FSDB Stockholms och Gotlands län och som samtidigt är röstberättigad medlem har ej förslags- eller rösträtt utan enbart sakupplysningsrätt.

§ 6.6 Ordförande vid medlemsmöte

Ordförande för mötet är styrelsens ordförande eller den medlemsmötet utser.

§ 6.7 Omröstning vid medlemsmöte

Alla beslut fattas med enkel majoritet och öppen omröstning. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Vid behov kan en medlem begära sluten omröstning.

§ 7 Styrelse

§ 7.1 Styrelsens uppgift

Styrelsen ansvarar för föreningens förvaltning och verksamhet.

§ 7.2 Styrelsens sammansättning

Styrelsen ska bestå av fem till sju ledamöter, inklusive ordförande. Samtliga ledamöter ska vara röstberättigade medlemmar. Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna, inklusive ordförande eller vice ordförande, är närvarande.

§ 7.3 Konstituering

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Sekreterare och kassör kan utses utanför styrelsen.

§ 7.4 Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder efter inbördes överenskommelse eller när revisorerna begär det.

 

§ 8 Valberedning

Årsmötet väljer en valberedning. Valberedningen ska bestå av tre personer, samtliga röstberättigade medlemmar. Årsmötet utser en sammankallande.

Personer som är anställda inom FSDB Stockholms och Gotlands län kan inte väljas in i föreningens valberedning.

§ 9 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är lika med kalenderår.

§ 10 Revision

Årsmötet utser två revisorer, varav en ska vara auktoriserad revisor samt en ersättare. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper samt lämna skriftlig rapport till årsmötet.
Personer som är anställda inom FSDB Stockholms och Gotlands län kan inte utses till revisor inom föreningen.

§ 11 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av de personer som styrelsen utser, två i förening.

§ 12 Ändring av stadgar

Beslut om ändring av normalstadgar fattas av FSDB:s kongress. Beslut om ändring av övriga stadgepunkter fattas av den regionala föreningens årsmöte och är giltigt om förslaget tillstyrkts av minst två tredjedelar av de röstande vid ordinarie årsmöte eller extra årsmöte.

Om enbart enkel majoritet erhålls, krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte.

§ 13 Upplösning

För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte. Beslutet måste fattas med tre fjärdedels majoritet, vid båda mötena.

Eventuella tillgångar ska överföras till Förbundet Sveriges Dövblinda och användas till verksamhet för personer med dövblindhet inom Föreningen Sveriges Dövblinda Stockholms och Gotlands läns verksamhetsområde.

Om förbundet FSDB inte existerar ska tillgångarna överlämnas till en närstående organisation som är villig att förvalta dem till förmån för personer med dövblindhet inom föreningens verksamhetsområde. Årsmötet fattar beslut vilken närstående organisation som får uppdraget.

Bilaga: Stadgar FSDB 2018 (.doc)